Kedves Látogató! Üzletünk megszűnt, weboldalunk jelenleg szünetel.

Adatkezelési Tájékoztató / Vásárlási feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Premium Visions Service Kft.


Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) az Premium Visions Service Kft. („Premium Visions“) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Ki kezeli az személyes adatait?

A jelen Tájékoztatóban ahol valamely adatkezelési tevékenységet az egyik cég önállóan végez, ott a saját, külön cégnevén jelenik meg. A közös adatkezelési tevékenységeknél együttesen: “ Premium Visions cégcsoport” néven szerepelnek. A közös adatkezelés azt jelenti, hogy az adott adatkezelés céljait és eszközeit a két cég közösen határozza meg. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását. A megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani. Az Premium Visions cégcsoport a GDPR rendelkezéseit 2018. május 25-től köteles alkalmazni.

A Premium Visions cégcsoport címe: 1083 Budapest Szigetvári utca 4. 3.em. 35.

A Premium Visions Service Kft. cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-331825

A Premium Visions cégcsoport weboldala: https://oboy.hu

A Premium Visions cégcsoport telefonszáma: +36 (30) 994 1906

A Premium Visions cégcsoport email címe: oboy@oboy.hu

A Premium Visions Kft képviselője: Domnánovich Csaba

Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használnád a https://oboy.hu/ weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadnál, kérjük lépjéln kapcsolatba az Premium Visions cégcsoporttal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Premium Visions cégcsoport fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre, különböző frissítések miatt egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://www.oboy.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesd a változásokat. Kérésére átadjuk Neked a mindenkor hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával megerősíted, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerted és kifejezetten elfogadod. Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphatsz tájékoztatást.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az Premium Visions cégcsoport által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az (adattérképen) kerül bemutatásra.

Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek

Az Premium Visions cégcsoport az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére. A szerződéses partner az Premium Visions cégcsoport tevékenységét segíti és un. adatfeldolgozóként jár el. Az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Premium Visions cégcsoport határozza meg, és az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat. Az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára, továbbá a személyes adatokat az Premium Visions cégcsoport rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A szerződéses partnerek által kezelt adatok az (adattérképen) került bemutatásra.

https://oboy.hu/ weboldalon felhasznált sütik

https://www.oboy.hu/ weboldal szolgáltatásainak problémamentes működéséhez sütiket (cookiekat) használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a számítógéped merevlemezén.

A sütik segítségével nyílik lehetőség arra, hogy a termékek közül bármennyit kedvencként jelölhess meg, illetve szintén ilyen sütiben tároljuk azt, hogy milyen termékeket tekintettél meg idáig.

Mikor felkeresed valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből a személyed nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Téged erre a weboldalra irányított, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből a személyed nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

A böngésződben beállíthatod, hogy elfogadjon-e sütiket. Ezen beállításokról böngésződ segítség menüpontjából informálódhatsz.

Amennyiben az böngésződben a cookie-k kezelése kikapcsolt állapotba van, a weboldal bizonyos tartalmai nem, vagy nem megfelelően fognak működni.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben nem szeretnéd, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsed böngésződben az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Google Analytics lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Premium Visions cégcsoport az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

Az adatvédelmi jogaid és jogorvoslati lehetőségeid

Kérelmezheted tőlünk: (a) tájékoztatását személyes adataid kezeléséről,

(b) személyes adataidnak helyesbítését, valamint

(c) személyes adataidnak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Premium Visions cégcsoportköteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az erre irányuló kérelmedre írásban megadni a tájékoztatást.

Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmedet nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy a hozzájárulásoddal elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 21. §-ban meghatározott esetekben tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. Az Premium Visions cégcsoport a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről pedig írásban tájékoztatunk.

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per – a választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

2018. május 25-ét követően az adatvédelmi jogaid és jogorvoslati lehetőségeid, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

A hozzáférési jogod

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapjál tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj:

·         a) az adatkezelés céljai;

·         b) az érintett személyes adatok kategóriái;

·         c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

·         d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

·         e) az a jogod, hogy kérelmezheted tőlünk a Rád vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

·         f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

·         g) ha az adatokat nem Tőled gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

·         h)